Nasıl Dua Etmek Gerekir?

Sayfa Başlıkları

Dua Ne Demek?

Duanın tam Türkçe karşılığı "yalvarmak" demektir. Fatiha'nın beşinci ayetinde okuduğumuz "İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn" Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz ayetindeki yardım dileme dua ile yapılabilir. Onun da şekli yalvarmaktır. Bununla ilgili çok ayet gösterebilirim.

Araf

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

55 - Rabbinize için için yalvararak gizlice dua edin. O, aşırılık yapanları sevmez.

Mümin

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

56 - Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra kurulu (doğal) düzeni bozmayın. Korkuyla ve umutla O’na yalvarın. Çünkü Allah’ın ikramı, güzel davrananlara yakındır.

Zümer

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

65 - O diridir. O’ndan başka ilah yoktur. Dinine bir şey katmadan O’na yalvarın. Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, tüm varlıkların Sahibidir.

Peygamber aleyhisselam şöyle söylemiş;

Nu’mân İbni Beşîr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Dua ibadettir.”

Ebû Dâvûd, Vitir 23; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân 3, 41, Daavât 1. Ayrıca bk. İbni Mâce, Duâ 1

Sosyal Medyada Gezen Ismarlama Dualar

Dua bir ibadet Allah da nasıl dua edeceğimizi de bildirmiş ama sanırım yalvararak dua etmek Müslümanların en az yaptığı şey. Son dönemde ısmarlama dualar dolaşıyor sosyal medyada. "Ev alacaklar şu duayı yapsın" gibi başlıkları oluyor.

Böyle dua olmaz. Bunu okuyan kişi dua etmiş sayılmaz. Bir defa resimdeki dua dediği yazı Arapça. Ne anlama geldiğini bilmediğin cümlelerle Allah'a nasıl yalvarılır? Başka bir tane aradım, onun başlığı "etkili hacet duası, defalarca tecrübe edilmiştir" Duası da bu "Ve zen nuni iz zehebe müğadiben fe zanne el-len nakdira aleyhi fe nada fizzulümati el-la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin festecebna lehu ve necceybahü minel-ğammi ve kezalike nüncil mü minin....amin" Ne dedin burada şimdi? Nasıl dua ki bu ne dediğini bile bilmiyorsun? Bilmediğin bir şeyi söyleyerek nasıl defalarca tecrübe etmişler anlamak mümkün değil.

Allah'ın İsimleriyle Dua etmek Gerekir

Böyle dualarda yazılan Ya Müheymin, Ya Bari, Ya Fettah gibi Allah'ın isimlerinin bir mantığı var çünkü bu bir ayettir.

Araf

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

180 - En güzel isimler (özellikler) Allah’ın isimleridir. O’na, onlarla yalvarın. Allah’ın isimleri konusunda sınırları aşanları[*] bırakın. Onlar, ettiklerinin cezasını bulacaklardır.”

[*] Allah’ın kızı dedikleri Lat, Menat ve Uzza isimlerini, Allah’ın isimlerini yamultarak uydurmuşlardır.

Ellah isminden Ellat, El-Azîz isminden el-Uzzâ ve Allah’ın el-Mennân isminden de Menat’ı türetmişlerdir (Celaluddin es-Suyutî, Tefsîr’ul-Celaleyn).

İnsanlarda bu tür türetmeler olur. Mesela Cemil’in kızı, Cemile, Kâmil’in kızı Kâmile, Halid’in kızı Halide olabilir ama Allah, hiçbir açıdan insana benzetilemeyeceği için O’nun isimleri ile ilgili böyle şeyler yapılamaz.

Allah kendi isimleriyle yalvarmamızı istiyor. O zaman dualarımızda söylediğimiz Allah'ın isimlerinin anlamlarını biliyor olmalıyız. Allah'ın bir kaç ismini bir kaç yüz kez söyleyerek bir şeye ulaşamayız. Bu yalvarma değildir. Sosyal medyada dolaşan bu ısmarlama dualarda geçen Allah'ın isimlerini, altında yazan metnin anlamını bilmiyorsak bu sefer olay sanki sihirli cümleleri söyleyip isteğine kavuşacakmışsın havasına dönüşüyor. Bu tehlikeli bir şey. İnsanı dua yapmaktan, Allah'a yalvarmaktan uzaklaştırır. İnsanlar Arapça okuduğu dua veya tekrarladığı isimler sayesinde isteklerine kavuşacağına inanabilir. Bu kartta yazan gibi sözleri okumak yerine, insan Allah'tan ne istiyorsa, hangi konuda yalvaracaksa dili döndüğünce içinden gelen kelimelerle yapmalı. Bu Allah katında çok daha makbuldür çünkü Allah başkasının yazdığı cümleleri okumamızı değil bizim dua etmemizi istiyor.

Mümin

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

60 - Rabbiniz (Sahibiniz) der ki "Bana dua edin, size olumlu karşılık vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremiyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir."

Dua etmiyorsan Allah katında kıymetin yok demektir.

Mümin

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

77 - De ki: “Duanız olmasa Sahibinizin yanında ne değeriniz olur? siz hep yalan söylediniz. Yarın yalanınız yakanızı bırakmayacaktır.”

Hac'da Yapılan Hata

İnsanın sıkıntısı, arzusu neyse, kendi kelimeleriyle yalvararak duaya dönüştürmeli. Müslümanlar bu konuda en büyük hatayı bir de Hac'da yapıyor. Tavaf ederken her şavtta (turda) okunacak dualar hazırlıyorlar ama Arapça. Alttaki metni Hacc'a götüren bir turizm şirketinden aldım.

“Sübhannahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü vekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve’ssalatü ve’sselamü ala resulillahi (sav). Allahümme imanen bike ve’tastigan bikitabike ve’fa’en biahdike vettibaen li-sünneti nebiyyike ve habibike Muhammed’in (sav). Allahümme inni es’elüke’l afve ve’l afiyete ve’l muafateddaimete fiddini ve’d dünya ve’l muafeteddaimete fiddini ve’d dünya ve’l ahirati ve’l-fevze bilcenneti ve’nnecate minennari.”

Telbiye'nin Anlamı Nedir?

Bunun gibi yedi tane daha var. Kutsal topraklara gidip ne dediğini bilmeden dua yapan büyük bir kitle var. Daha Hac yolundayken ezberletiliyor bu Arapça dualar. Hatta çoğu müslüman Kutsal Topraklarda söylediğimiz Telbiye'nin bile anlamını bilmeden Arapçasını söylüyor; Lebbeyk Allâhümme lebbeyk,lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk,innel hamde venni’mete leke vel mülk,lâ şerîke lek. Türkçesi “Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiç bir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiç bir ortağın yoktur.” Telbiyenin anlamına vakıf olarak Türkçe söylemek gerekir. "Senin emrine geldim, senin ortağın yok, mülk senin" diyoruz. Bunu anlamadan söylemenin hiç bir anlamı yoktur. Ha söylemişsin ha söylememişsin.

4444 Salat-ı Tefriciye İşe Yarar Mı?

Salatı Tefriciye duasının anlamı şu; “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O’nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun”

Bu dua şirke kapı açmaktır. İnsanlar hadlerini aşıyorlar. peygamberimiz aleyhisselamla düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılırmış. Peygamberimiz aleyhisselam bir hadisinde şöyle diyor;

“Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı övmede haddi aştıkları gibi, beni övmede siz de haddi aşmayın. Bilin ki ben sadece bir kulum. Benim hakkımda Allah’ın kulu ve elçisidir, deyin.” (Buhârî, Enbiyâ 48.)

Müslümanlar Hırıstiyanların Yaptığı Hataların Aynısını Yapıyor

Salatı Tefriciye duasında peygamberimizi övme yok ama daha kötüsü var; isteklerimize peygamberimiz aleyhisselam sayesinde ulaşabileceğimiz yazıyor. Hadiste peygamber aleyhisselam kendisinin sadece bir kul olduğunu bilmemizi istiyor. Madem isteklerimize peygamber aleyhisellam sayesinde ulaşıyoruz yukarıdaki o kadar dua ayetlerini Allah ne diye indirdi? Mümin altmışıncı ayette "Bana dua edin, size olumlu karşılık vereyim diyor. İsteklerimizi düzgün bir biçimde söylemek yerine neden peygamber aleyhisselamın kedisiyle ihtiyaçların giderildiğini söyleyelim? Peygamber aleyhisselamın adını kullanıp Allah'tan torpil mi bekliyorlar? Dahası bu inanç bozulmuş Hırıstiyan inancıdır. Alttaki cümle İncil'de Koloseliler Bölüm 3'te ki 17. cümle.

Söylediğiniz ve yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.

Peygamber Aleyhisselam Bunu 1400 Sene Önce Bildirmiş

Hıristiyanlar bu inançlarından dolayı şirke girdi. Şimdi Müslümanlar da dua ederken aynı yolu izlemeye başladı. Oysaki peygamberimiz aleyhisselam bizi uyarmıştı.

Ebû Said el-Hudrî’nin nakline göre Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Muhakkak, sizden önceki ümmetlerin yoluna karış karış, arşın arşın uyacaksınız. Hatta onlar bir keler (kertekele) deliğine girseler sizler de onları takip edeceksiniz” buyurdu.

Biz “Ya Rasulallah! Bu ümmetler Yahudilerle, Hıristiyanlar mıdır?” diye sorduk.

Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem “Başka kim olacak?” buyurdu.”

(Buhari, 7320; Müslim, Sahih)

Bugünkü İncildeki cümle bu; Söylediğiniz ve yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Bu da Salatı Tefriciyedeki cümle O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Peygamber aleyhisselam haklı çıkmış mı? Hırıstiyanlar kertenkele deliğine girse demek ki Müslümanlar peşinden gidecek.

Kur'an'da Anlatılan Örnek Müminler

Kur'an'da bir çok surede müminlerin halleri anlatılır. Onlardan biri alttaki ayetlerde o müminlerin nasıl dua ettiğini gösteriyor.

Secde

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

15 - Ayetlerimize sadece, kendilerine anlatıldığı zaman secde edenler ve her şeyi güzel yapmasına karşılık Rablerine kulluk edenler inanırlar. Onlar büyüklük de taslamazlar.

16 - Bunlar kendilerini yataklarından kaldırır[*]; korku ve umutla Rablerine yalvarırlar. Verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar.

[*] Tam meal, “yanları yataklarından uzak kalır” şeklindedir. Türkçede böyle bir kullanım olmadığından meal maksada uygun olarak yapılmıştır.

17 - Yaptıkları işlere karşılık onlar için, gözleri kamaştıran ne güzellikler sakladığımızı kimse bilemez.

Kur'an'ın anlattığı müminlerin tamamı korku ve ümitle Allah'a yalvarıyor. Allah bu müminleri örnek göstermiş, 4444 Salatı tefriciye okumak yerine bu ayetlerde anlatılan müminler gibi davranmak gerekiyor.

Ettiğin Dua İçin Çalışmazsan Karşılık Bulamazsın

Allah bunu her namazın sonunda okuduğumuz Bakara suresinin 200-202 ayetlerinde söylüyor.

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

200 - Hac ibadetinizi yaparken Allah’ı, babalarınızdan aklınızda kaldığı gibi[2*], hatta daha güçlü dualarla anın. İnsanlardan kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vereceksen, bu dünyada ver!” Onun ahiretle ilgili bir kazanımı olmaz.

201 - Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru!”

202 - Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır.[*] Allah hesabı çabuk görür.

[*] İstediğini elde etmek için dua yetmez, çalışmak da gerekir.

İster bu dünya için dua edelim ister ahiret için, Allah diyor ki Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır. Dua ettiğin konuda gayret göstermezsen nasıl bir pay elde edeceksin? Bu yüzden 4444 Salatı tefriciye okumak bir işe yaramaz çünkü okuduğun metin dua değil. Allah dünya ya da ahireti isteyene gayreti oranında pay veriyor. Altta peygamberimizin nasıl dua ettiğine dair hadisler var. Onun altında da içinde dua olan ayetler var. Bunlar bize örnektir.

Peygamber Aleyhisselam Nasıl Dua Ederdi?

Allah diyor ki;

Ahzab

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

21 - Sizin için, Allah'tan ve ahiret gününden umudu olanlar ve Allah'ı çokça zikredenler[*] (Allah’ın kitabını anlayarak çokça okuyanlar) için Allah’ın Elçisi’nde güzel örnek vardır.

[*] Bir şeyi bağlantıları ile birlikte düşünerek öğrenmeye marifet, o marifeti koruyup kullanıma hazır tutmaya veya dil ile söylemeye de zikir denir. (Müfredat عرف ve ذكر md.).

Ayette müminlerin iki özelliği sayılıyor. Birincisi Allah'tan ve ahiret gününden umudu olmak, ikincisi Allah'ı çokça zikretmek. Parantez içine zikir kelimesinin anlamına uygun (Allah’ın kitabını anlayarak çokça okuyanlar) eklenmiş. Bu özelliği gösteren müminler için peygamber aleyisselamda güzel örnek varmış. O zaman peygamber aleyhisselam nasıl dua etmiş hadislere bakalım. 4444 salatı tefriciyeye benzer bir dua yapmış mı görelim.

Peygamber Aleyhisselamın Nasıl Dua Ettiğini Gösteren Hadisler

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Herhangi biriniz acele etmedikçe duası kabul edilir. (Kul acele ederek) Rabbime kaç defa dua ettim de duamı kabul etmedi, der.”

Buhârî, Daavât 22; Müslim, Zikir 90, 91. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 23; Tirmizî, Daavât 12; İbni Mâce, Dua 7

Müslim’in diğer rivayeti şöyledir:

- “Bir kul günah olan veya akrabası ile darılmasına yol açan bir şeyi dilemedikçe yahut acele etmedikçe duası kabul olunur.”

- Yâ Resûlallah! Acele etmek ne demektir? diye sorulunca da şöyle buyurdu:

- “Nice defalar hep dua ettim de Rabbimin duamı kabul buyurduğunu gördüğüm yok, der. Duasının hemen kabul edilmemesi sebebiyle bıkar ve duayı bırakır.”

Müslim, Zikir 92

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!”

Müslim, Salât 215. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 148; Nesâî, Tatbîk 78

İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in dualarından biri şu idi:

“Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım.”

Müslim, Zikir 96. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 32

İbn Mes‘ûd radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in dualarından biri şöyleydi:

“Allahım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemeyi, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyâz ediyorum.”

Hâkim, el-Müstedrek, I, 525. Ayrıca bk. Tirmizî, Vitir 17; İbni Mâce, İkâme 189

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:

“ Allahım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım âhiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et!”

Müslim, Zikir 71

Muğîre İbni Şu‘be radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem selâm verip namazdan çıkınca şu duayı okurdu:

“Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter. Allahım! Senin verdiğine engel olacak, vermediğini de verecek bir kimse yoktur. Senin lutfun olmadan hiçbir zengine serveti fayda vermez.”

Buhârî, Ezân 155, İ‘tisâm 3, Kader 12, Daavât 18; Müslim, Mesâcid 137, 138. Ayrıca bk. Müslim, Salât 194, 205, 206; Ebû Dâvûd, Salât 140, Vitir 25; Tirmizî, Salât 108; Nesâî, Tatbîk 25, Sehv 85, 89

Sa‘d İbni Ebû Vakkâs radıyallahu anh şöyle dedi:

Bir bedevî Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek:

- Bana söyleyeceğim bir zikir öğret, dedi.

Resûl-i Ekrem ona şu zikri okumasını tavsiye etti:

- “Tek olan Allah’tan başka ilâh ve O’nun bir eşi ve benzeri de yoktur. Kudreti ve saltanatıyla Allah en büyüktür. Bitip tükenmeyen hamd O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Azîz ve Hakîm olan Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.”

Bedevî:

- Bunlar Rabbim için söyleyeceğim dua ve zikirlerdir. Kendim için ne söylemeliyim? dedi.

Resûl-i Ekrem:

- “Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır ve bana hayırlı rızık ver, de” buyurdu.

Müslim, Zikir 33-36

Huzeyfe ve Ebû Zer radıyallahu anhümâ şöyle dediler:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığı zaman: “Allahım! Senin ismini anarak ölür, dirilirim (uyur, uyanırım)” derdi. Uykudan uyanınca da: “Bizi öldükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak olan da O’dur” derdi.

Tirmizî, Daavât 28. Ayrıca bk. Buhârî, Daavât 7, 8, 16, Tevhîd 13; Müslim, Zikir 59; Ebû Dâvûd, Edeb 98; İbni Mâce, Duâ 17

4444 Salayı Tefriciye okuyana kadar altta Kur'an'dan çıkardığım, nasıl dua edilmesini gerektiğini gösteren ayetler gibi dua etmek en doğru yoldur. Bu ayetleri bütün bir dua olacak şekilde sıraladım.

İçinde Dua Olan Ayetler

1 - “Yaptığını güzel yapmak Allah’a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada ortağı yoktur. İhtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. (İsrâ Sûresi, 111)

2 - Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, varlıkların Rabbi olan Allah içindir. (En’âm Sûresi, 162)

3 - Rabbimiz! İndirdiklerine inandık ve Elçinin yoluna girdik. Bizi buna şahitlik edenlerle birlikte yaz. (Âl-i İmran Sûresi, 53)

4 - Ey Sahibimiz (Rabbimiz)! Bize direnme gücü ver! Ayaklarımızı kaydırma! Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et! (Bakara Sûresi, 250)

5 - Ey tüm yetkileri elinde tutan Allah’ım! Tercih ettiğin kişiye yetki verir, tercih ettiğinden yetkiyi alırsın. Tercih ettiğin kişiyi üstün konuma getirir ve yine tercih ettiğin kişiyi değersizleştirirsin. Bütün iyilikler Senin elindedir. Sen her şeye bir ölçü koyarsın. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Tercih ettiğin kişiye hesapsız rızık verirsin.” (Âl-i İmran Sûresi, 26-27)

6 - Bizim velimiz sensin. Bizi bağışla, bize ikramda bulun. En güzel bağışlamayı yapan Sensin. Bu dünyada bize iyilik yaz, Ahirette de... Biz sana yöneldik.” (A’râf Sûresi, 155-156)

7 - Ey Sahibimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Onun azabı çekilmezdir. Orası o ne kötü kalma yeri, ne kötü yerleşme yeridir. (Furkan Sûresi, 65-66)

8 - Rabbimiz! Biz neyi gizlesek ve neyi açığa vursak sen bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. (İbrahim Sûresi, 38)

9 - Rabbim! Girdiğim yere dürüstçe girmemi sağla, çıktığım yerden dürüstçe çıkar. Bana kendi katından yardımcı güç ver. (İsrâ Sûresi, 80)

10 - Sahibimiz! Bize göz bebeği eşler ve göz bebeği evlatlar ver. Bizi kendini koruyanların başında(önder,rehber) eyle. (Furkan Sûresi, 74)

11 - Rabbim! Şeytan’ın dürtmelerinden sana sığınırım. Onların yanımda olmalarından da sana sığınırım.” (Mü’minûn Sûresi, 97-98)

12 - Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime gelen mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla! Yanlış yapan bu kimselerin de sadece yıkımlarını arttır!” (Nuh Sûresi, 28)

13 - O, Allah’tır; kendinden başka ilah olmayan, görülmeyeni de görüleni de bilendir. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan O’dur. O, Allah’tır; kendinden başka ilah olmayan, bütün yetkiyi elinde tutan, yaptığını tertemiz yapan, esenlik ve güvenlik veren, güven veren, görüp gözeten, her şeyden üstün olan, buyruğunu her şeye geçiren, büyüklenmeyi hak edendir. Allah, onların ortak saydıklarından uzaktır. O, Allah’tır; yaratandır. Yarattığını farklı farklı yaratan ve şekil verendir. En güzel isimler (sıfatlar) O’nundur. Göklerde ve yerde her şey, O'na boyun eğer. O üstündür, doğru kararlar verir. (Haşr Sûresi, 22-24)

14 - Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. Herşeyi güzel yapmak, Ahirette de ona mahsustur. O, doğru karar verir, her şeyin iç yüzünü bilir. Yere gireni ve oradan çıkanı, gökten ineni ve orada yükseleni bilir. Onun ikramı boldur, kusurları örter. (Sebe Sûresi, 1-2)

15 - Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’a boyun eğer. Üstün olan ve doğru kararlar veren O’dur. Göklerin ve yerin hakimiyeti O’ndadır. Can veren O, öldüren O’dur. O, her şeye bir ölçü koyar. İlk O’dur, sonraki de O. Açıkta olan O’dur, duyulardan uzak olan da O’dur. O, her şeyi bilendir. (Hadîd Sûresi, 1-3)

16 - Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, sana içten boyun eğeriz, bizi o ateşin azabından koru! Rabbimiz! Sen kimi o ateşe sokarsan rezil edersin. Yanlışlar içinde kalanların yardımcıları olmaz. Rabbimiz! Bize çağrıda bulunan birini işittik; ‘Rabbinize inanıp güvenin’ diyerek imana çağırıyordu, hemen inandık. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötü işlerimizi ört. Ruhumuzu iyilerin yanına al. Rabbimiz! Elçilerin aracılığı ile söz verdiğin her şeyi bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen sözünden dönmezsin. (Âl-i İmran Sûresi, 191-194)


Sosyal medyada alttaki gibi bir resme denk geldiğinde üstteki ayetleri ve peygamber aleyhiselamın nasıl dua ettiğini gösteren hadisleri hatırlamanı tavsiye ederim

Son olarak bu ayetlerle bitireyim.

Ahzab

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

41. Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin/hatırlayın/anın.

42. Onu sabah akşam tesbih edin/çokça aklınıza getirin.

43. O’dur sizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran, melekleri de sizin için bağışlanma dileyen ve müminlere karşı da çok merhametli olan!