Mürtedler - İslam'dan Çıkanlar Öldürülür Mü?

Sayfa Başlıkları

Mürted ne demektir?

Sözlüğe bakınca şu tanımı görüyoruz; Arapça bir kelime olan “red” (geri çevirmek) kelimesinden türeyen “irtidad” kelimesi, lügatte “geri dönmek, ayrılmak, bir işten rücu' etmek” manalarında kullanılır. Dini, bir tabir olarak irtidad, “İslam dininden dönmek” manasındadır. “Riddet” de aynı manadadır. Mürted, İslam dininden dönen kimse demektir.

Mezheplerin Mürtedlere Verdiği Ceza Nedir?

Mürtede had uygulanmadan önce, tevbe edip İslâm'a dönmesi telkin edilir. Fakat bunun ne şekilde uygulanacağı hakkında ihtilaf vardır. Alimlerin çoğunluğunun görüşüne göre, üç defa tevbe etmesi istendikten sonra öldürülür.

Mezheplerin Delilleri Ne?

Uydurma Bir Hadis;

Peygamber aleyhisselamın söylediklerini iddia ettikleri “Kim dinini değiştirirse onu öldürün”(Buhârî H.No, 2794) d hadisi. Bu hadis uydurmadır.

Fetih Suresi 16. Ayette yapılan Tahrif;

Hanefi mezhebinin fıkıhta başvuru kitaplarından el Mebsut ya da Bedâi'u's-Sanâi'de, dinden dönenlerin öldürüleceğine dair Fetih suresinin on altıncı ayeti delil alınıyor ama kelimelerin anlamları değiştirilerek yapılıyor. Ayetin ilgili bölümü şöyle Çöl araplarından o geride bırakılanlara de ki “Savaşma gücü üstün bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya (savaşmanıza gerek kalmadan)teslim de olabilirler. Müslümanlar bu ayet indikten bir süre sonra Bizans'la savaştı. Bu ayet o savaş için indi. Bu ayetteki tukâtilûnehum ev yuslimûn "teslim oluncaya kadar savaşacaksınız" ifadesini bağlamından koparıp, manasını değiştirip tukâtilûnehum'u taktulunehum'a çeviriyorlar, yuslimûn ifadesini de müslimun'a çeviriyorlar. Yani onları "öldürürsünüz ya da müslüman olurlar" gibi ayette olmayan bir ifadeye çeviriyorlar. Tahrif ettikleri bu ayette, uydurdukları bu ifadeyi "mürtedin öldürülmesinin delili" diyorlar. Mezhep kitapları böyle tahriflerle dolu. Mezheplerin, ayetlerde böyle tahriflerle yaptığı delillerin geçerli olamayacağı açık. Biraz aşağıda din değiştirenlerle ilgili Kur'an'daki gerçek hükmü görebilirsin.

Basından Örnek

Yukarıdaki uydurma delillerle dinden dönen insanlar hakkında böyle kararlar alıyorlar.

Sudan’da bir şeriat mahkemesi, uluslararası baskılara rağmen din değiştirerek Hıristiyanlığa geçen bir kadına ölüm cezası verdi. Mahkemenin yargıcı Abbas Muhammed el Halife, kararını açıklarken 27 yaşındaki Meryel Yahya İbrahim İşag’a “Sana tövbe etmen için üç gün süre tanıdık ama sen Müslümanlığa geri dönmemekte ısrar ettin. Senin idamına karar verdim” dedi. Müslüman bir babanın kızı olan Adraf eli Hadi Mohammed Abdullah, bir Güney Sudanlı ile evlendikten sonra Hrıstiyanlığa geçmiş ve Meryem adını almıştı. 7 aylık hamile olduğu ileri sürülen İşag, Müslüman olmayan bir erkekle evlendiği için ayrıca 100 kırbaç yiyecek.

Mürtedler İçin Kur'an'da ki Hüküm Nedir?

Peygamber aleyhisselam “Kim dinini değiştirirse onu öldürün” dediğine inanıyorlar ama bu sözün Kur'an'a ters olup olmadığını kontrol etmiyorlar. Bu söz eğer doğruysa neden bir Hristiyan dinini değiştirip müslüman olunca onu da öldürmüyorlar? Hadis dedikleri bu söz belirsiz bir ifade. Bir Budist din değiştirip Hristiyan olsa bu hadise göre onu da öldürmek gerekiyor. Bir peygamber böyle belirsiz konuşur mu? Demiş olsa ki "kim İslam'dan dönerse öldürülür" o zaman peygamber sözüne daha çok benziyor diyeceğim. Bir resul asla tebliğ ettiği kitaba aykırı söz söyleyemez. Kura'an'da dinden dönenlere ne yapılacağı yazıyor. Ayeti altta.

Ali İmran

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

85 - Kim İslam’dan[*] başka bir din arayışına girerse asla kabul edilmez. O, ahirette, kaybedenlerden olur.

[*] Allah’ın, bütün nebîlerine öğrettiği bu ortak dinden başkası İslam değildir."

86 - Her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler (âyetler) geldikten ve Allah’ın resulünün/kitabının hak olduğuna şahit olarak inanıp güvendikten sonra bunları görmezlikten gelip kafir olan bir topluluğu, Allah nasıl yoluna kabul eder? Allah, bu yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez.

87 - Onların cezası, Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından (lanetlenmek) dışlanmaktır[*].

[*] “dışlama” Arapça ‘lanet’in karşılığıdır. 86’dan 90. Âyete kadar, dinden dönenlerin cezasının dünyada dışlanma olduğu, tevbe etmeden ölmeleri halinde ahirette cehenneme atılacakları açıktır. Bu ayetlere rağmen “Kim dinini değiştirirse onu öldürün”(Buhârî H.No, 2794) diye hadis uydurup dinden dönenin öldürüleceğine fetva verenlerin de dışlanmayı hak ettikleri açıktır.

88 - Sürekli dışlanmış olarak kalırlar. Ne azapları hafifletilir ne de yüzlerine bakılır.

89 - Olup bitenlerden sonra dönüş yapıp (tevbe edip) kendini düzeltenler başka. Allah (onları) bağışlar ve iyilikte bulunur.

Seksen altıncı ayette açık açık Allah'ın inandıktan sonra kafir olan bir topluluğu yola getirmeyeceği yazıyor. Bu insanların dinden döndüğü çok açık. Seksen yedinci ayet dinden dönen bu insanlara verilecek cezayı söylüyor; Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti, dışlaması dinden dönenler üzerine olacakmış. Allah dinden dönenlere ne yapılacağının hükmünü vermiş. O zaman Kur'an'ı tebliğ etmekle görevli peygamberimiz bu hükmün yerine ölüm cezası nasıl getirmiş olabilir? Dahası seksen dokuzuncu ayette dinden dönen insanların eğer tevbe ederlerse Allah'ın onları bağışlayacağı yazıyor. Bırak öldürmeyi Allah dinden dönüp sonra tevbe edeni affediyor. Öyle mezheplerin dediği gibi "tevbeye davet edilir, üç gün süre verilir" değil. Zorla tevbe mi olur? Adam veya kadın diliyle "tevbe ettim" dese ama kalbiyle, aklıyla dönüş yapmasa ne olacak? Kime oynuyorsunuz bu tiyatroyu? Tevbede süre yoktur. Adam ya da kadının ne zaman tevbe edeceği onların bileceği iştir. Tevbe etmezlerse sürekli lanet, dışlanma içinde kalır, ölünce de cehenneme gider.

Mürted Olan Yahudiler

Ali İmran yetmiş ikinci ayette Yahudilerin İslamı kabul edip sonra inkar ettikleri yazıyor.

Ali İmran

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

72 - Ehl-i Kitaptan bir kesim der ki: "Şu müminlere indirilenleri günün başında kabul edin, sonunda reddedin, belki vazgeçerler.

Bu ayet Medine'de indi. Ayette görüldüğü üzere Yahudiler Müslümanları İslam'dan vaz geçirmek için sabah İslam'ı kabul edip akşamsa red etmiş görünmüşler. Yahudiler münafıklık mı yapmış? Evet. Kalplerinde olanı gizleyip, inanmış gibi görünmüşler fakat Müslümanlar oynadıkları oyunu bilmiyor. Sabah Müslüman oldular akşam dinden çıktılar diye görüyorlar. Eğer iddia ettikleri gibi dinden çıkanlar öldürülseydi peygamber aleyhisselam bu Yahudileri öldürürdü. Bunu gösteren bir rivayet yok çünkü peygamber aleyhisselam bu dinin uygulayıcısı olarak mürtedlerin öldürülmeyeceğini çok iyi biliyordu.

Mürted Olan İblis

İblis Allah'ın bir emrini beğenmedi, uymadı mürted ve kafir oldu ama Allah İblis’i öldürmek yerine kıyamet gününe kadar ömrünü uzattı. Buyur, Allah’ın başka bir uygulaması böyle.Alttaki ayetlerden bunu görebilirsin

SAD SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

71. Bir gün Sahibin meleklere “Balçıktan bir beşer yaratıyorum” dedi.

72. “Onu tamamlayıp içine ruhumdan üfleyince ona secdeye kapanın.”

73. Bütün melekler birlikte (Âdem’e)secde ettiler.

74. İblis secde etmedi, büyüklendi ve emri görmezlikten gelenlerden (kafirlerden) oldu.

75. Allah ona, “İblis, elimle yarattığıma secde etmeni engelleyen ne oldu? büyüdün mü, yoksa kendini yüce görenlerden mi oldun[*]?”

[*] Demek ki ilk yoldan çıkan İblis değilmiş. Daha önce de kendini büyük görüp Allah’ın yolundan çıkmış olan cinler (melekler) olmuş.

76. İblis dedi: “Ben ondan iyiyim; beni ateşten yarattın ama onu balçıktan yarattın.”

77. “Buradan (Mele-i A’lâ’dan) çık; sen taşlananlardansın[*].

[*] Melekler, Allah tarafından görev verilmiş bizim açımızdan görünmezlik(cinlik) özelliği bulunan (cin olan) varlıklardır.. “Mele-i A’lâ” onların üst yetkilileridir. Kâfir olan cinler, Mele-i A’lâ’ya yaklaştırılmaz, taşlanırlar. İblis Mele-i A’lâ’da iken emri görmezlikten gelince taşlananlar arasına girdi.

78. Şüphesiz, hesap gününe kadar lânetim senin üzerindedir.”

79. ”Rabbim!” dedi: “Dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver.”

80. (Allah) buyurdu ki: “Haydi sen mühlet verilenlerdensin.

81. Bilinen vaktin gününe kadar.”

82. (İblis) dedi ki: “Öyleyse senin gücüne yemin olsun ki onların hepsini hayallere daldıracağım.

83. Ancak onlardan samimî olan/muhlis kulların hariç!”

84. Allah dedi ki “İşte bu gerçekleşir! Ama şu sözüm de gerçekleşecektir;

85. Cehennem’i senden yana olanla ve onlardan sana uyanlarla dolduracağım.”

İslam dünyasının en büyük problemi yüz yıllar önce Kur'an'dan kopmuş olmasıdır. Kur'an'da örneği olan, dinden çıkmış Yahudiler ve İblis öldürülmemiş aksine İblis’in ömrü uzatılmış. Müslümanlar problemlerine yüz yıllar önce yazılan Mezhep kitaplarından çözüm arıyor. Kimse bu kitapların hükmü Kur'an'a aykırı mı değil mi diye bakmıyor. İnşallah yeni yetişen gençler, genç hocalar bu tutarsızlıkları araştırır, bizim yapamadığımızı yapar, bu ayetleri halkımıza anlatabilir ve tekrar Kur'an'a ve gerçek sünnete dönülür.